รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตอุดรธานี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางวิยะดา วรรณขันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science
Bachelor of Arts Program in Sports Communication
Bachelor of Education Program in Physical Education

ปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง