ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตอุดรธานี

นายสุพล  ยะปะภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ไพวัน เพลิดพราว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.จิราวรรณ พาชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

นางวิยะดา วรรณขันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ปะวันนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นางสาวศรินญา นิยมวงศ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นางสาวพจนา แก้วสวัสดิ์ 
หัวหน้ารองสำนักงานอธิการบดี

ผศ.ชนะ ฤทธิ์ธรรม
หัวหน้าสำนักงานกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เลขที่ 380 หมู่ 5 ถนนอุดรธานี - หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel : 042-223593 Fax : 042-223593