รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตอุดรธานี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา  เหล่าสูงเนิน
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

Education_t
Education_S
E-Learning
opac

ทำไมต้อง
EDUCATION

-เพราะเราพร้อมคิดค้น ออกแบบจากปัญหาสำคัญและเร่งด่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับรายหลักสูตรจนถึงระดับโปรแกรมฝึกอบรมในการจัดการเรียนสอน
-เพราะเราพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดอย่างที่ปรึกษาในฐานะ
“Thailand National Sports University Udon Thani campus”

การบริการด้านวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ได้ดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ มกช.อุดรธานี

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

research
oic
Royal_Thai
load
งบทดลอง
NRMS
TGP
webmail
mots
studentloan
energy
Journal
TNSU
TDC