ข่าวล่าสุด
Home / ข้อมูลอาจารย์ผู้ทำวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมพร ศรีอิสาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมพร ศรีอิสาณ

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมพร ศรีอิสาณ

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  : ASSIT.PROF. DR. Patumporn Sri-esan

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  24  มิถุนายน 2505

สถานภาพการทำงาน :    ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดคณะ        :  ศึกษาศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :  1. ยิมนาสติก  2.วิจัยทางการศึกษา

รายวิชาที่สอน    :
1. การวิจัยทางการศึกษา
2.วิจัยในชั้นเรียน
3.การประเมินผลทางพลศึกษา
4.ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก

ที่อยู่ปัจจุบัน      :  349/9 ซอยรจนา 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์          :  08-2654-6515

E-mail            :  Sriesanporn24@gmail.com

 1. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศษ.บ. พลศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.ม. พลศึกษา 2548
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กศ.ม. การวิจัยการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 2558

 

 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 
 ชื่อทุนวิจัย  หัวข้อวิจัย หน่วยงานที่ให้ทุน

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี สพล.อุดรธานี 10,000.-

/

ก.ย. – ธ.ค. 58
รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) สพล.อุดรธานี 50,000.-

/

ต.ค. 59 – ก.ย.60

ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน                      ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สพล.อุดรธานี 20,000.- /

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

(วิจัยร่วม)

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

 

สพล.อุดรธานี 21,000.- / ต.ค. 61 – ก.ย. 62

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

 

มกช. อุดรธานี 25,000.- / ม.ค. – ก.ย. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • Patumporn Sri-esan. (2017). Factors that influence Learning Eagerness Behavior among Students of Faculty of Education of Institute of Physical
 • Education Udon Thani Campus.  In Proceedings 7th Institute of Physical Education International Conference 2017.  28-30 June,2017.
 • Patumporn Sri-esan. (2018). The Pattern of Promoting Exercise and Sports Activity for the Masses in the Udon Thani
 • Community,2nd Strategy: National Development Plan No.5 (2012-2016).  In Proceedings 7th Institute of Physical Education International Conference 2018.  19th -21st August, 2018.
 • Patumporn Sri-esan. (2019). The Study of Competency of Physical Education Teachers of Network School, With Being to a New Teacher for Kid of Thailand Era 4.0 in Proceedings 7th Institute of Physical Education International Conference 2018.  19th -21st May, 2019. P.1207-1216
 • Chana Ritthitham, Sophon Sri-i-sarn and Pathomporn Sri-i-san. (2019). The Comments on the Promotion Standard of Physical Activity and Sport of the People in the City of Udon Thani. In Proceedings 9th Institute of Physical Education International Conference “Innovations in Sports for Sustainable Development”  19th – 21st May, 2019. P.1223-1232.
 • ปทุมพร ศรีอิสาณ. (2563). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี. วารสารวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ประเทศไทย  9 – 10 กรกฎาคม 2563. หน้า 775
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 • Patumporn Sri-esan. (2017). Factors that influence Learning Eagerness Behavior among Students of Faculty of Education of Institute of Physical Education Udon Thani Campus.  In Proceedings 7th Institute of Physical Education International Conference 2017.  28-30 June, 2017.
 • Patumporn Sri-esan. (2018). The Pattern of Promoting Exercise and Sports Activity for the Masses in the Udon Thani Community,2nd Strategy: National Development Plan No.5 (2012-2016).  In Proceedings 7th Institute of Physical Education International Conference 2018.  19th -21st August, 2018.
 • Patumporn Sri-esan. (2019). The Study of Competency of Physical Education Teachers of Network School, With Being to a New Teacher for Kid of Thailand Era 4.0 in Proceedings 7th Institute of Physical Education International Conference 2018.  19th -21st May, 2019. P.1207-1216
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ศรีอิสาณ

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi