ข่าวล่าสุด
Home / ข้อมูลอาจารย์ผู้ทำวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ / อาจารย์ณัฏฐนิช เจริญวรชัย

อาจารย์ณัฏฐนิช เจริญวรชัย

  1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  ณัฏฐนิช  เจริญวรชัย

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Nattanid  Charoenworachai

เพศ : หญิง

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  11 มกราคม 2530

สถานภาพการทำงาน :    ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :  จิตวิทยาการปรึกษา

รายวิชาที่สอน    :

  1. กศ 052010 จิตวิทยาสำหรับครู
  2. กศ 051013 จิตวิทยาสำหรับครู
  3. กศ 053011 จิตวิทยาการแนะแนว
  4. สศ 032010 การศึกษากับสังคม

ที่อยู่ปัจจุบัน      :  380 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์          :  0922513051

E-mail            :  nattanid.051@gmail.com

  1. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2552

 

  1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
โครงการสนับสนุนงานวิจัยงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเกิดตะคริว: กรณีศึกษานักกีฬาฟุตบอลในโครงการห้องเรียนกีฬา

(หัวหน้าโครงการ)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 25,000

/

  ม.ค. – ธ.ค. 2562
โครงการสนับสนุนงานวิจัยงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

การศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี กีฬา

(หัวหน้าโครงการ)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 25,000 /   ม.ค. – ก.ย. 2563
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาวิจัยสำหรับอาจารย์

การศึกษาปริมาณโลหะหนักในอาหารทอดสำหรับนักกีฬาด้วยวิธีเฟลมอะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี

(ผู้ร่วมวิจัย)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 25,000 /   ม.ค. – ก.ย. 2563
  1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
  1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
  1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ศรีอิสาณ

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi