ข่าวล่าสุด

อาจารย์นายนเรศ บัวลวย

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  นายนเรศ  บัวลวย

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Mr.Naret  Bualuay

เพศ : ชาย

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  22  กันยายน  2532

สถานภาพการทำงาน :    ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  ศิลปศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :  การสื่อสารศึกษา/การสื่อสารมวลชน/โฆษณาและการประชาสัมพันธ์

รายวิชาที่สอน    :

 1. กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 2. หลักวารสารสนเทศ
 3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 4. การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพสื่อสารการกีฬา

ที่อยู่ปัจจุบัน      :  380 หมู่ 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์          :  086-4478868

E-mail            :  bualuay@hotmail.com

 1. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยโยนก นิเทศศาสตรบัณฑิต
[เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง]
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 2555

 

 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
โครงการสนับสนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับ กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 50,000.-   2562
โครงการสนับสนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี การวิเคราะห์เนื้อหาการสร้างตัวตนบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ทางการกีฬาที่มีผลต่อการแบ่งปันเนื้อหาของผู้ติดตาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 30,000.-   2563
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • นเรศ บัวลวย และวิทยา พานิชล้อเจริญ. (2560, มกราคม – มิถุนายน). “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการบริหารภาพลักษณ์ตราของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย”. วารสารการสื่อสารมวลชน, 5(1), หน้า 1-7
 • นเรศ บัวลวย. (2561, กรกฎาคม – ธันวาคม). “การสื่อสารเพื่อสร้างและต่อรองความหมายของสื่อสาธารณะเพื่อกลุ่มคนชายขอบ กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 7(2), หน้า 56-64
 • นเรศ บัวลวย. (2562, กันยายน – ธันวาคม). “การสื่อสารอุดมการณ์ผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3), หน้า 242-253
 • นเรศ บัวลวย, ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์, ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ และสุธิชา ภิรมย์นุ่ม. (2563, มกราคม – มิถุนายน) “การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับ กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 19(1) หน้า 95-104
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ปะวันนา

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi