ข่าวล่าสุด

อาจารย์ศรินญา นิยมวงศ์

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  นางสาวศรินญา  นิยมวงศ์

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Miss Sarinya  Niyomwong

เพศ : หญิง

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  20 เมษายน 2521

สถานภาพการทำงาน :    ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  ศิลปศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์/ นิเทศศาสตร์/ การสื่อสารมวลชน

รายวิชาที่สอน    :

 1. หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 2. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรทางการกีฬา
 3. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสารการกีฬา

ที่อยู่ปัจจุบัน      :  361 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจั่น ถ.อุดร-ขอนแก่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์          :  082-8484314

E-mail            :  auey2006@hotmail.com

 1. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การประชาสัมพันธ์ 2550
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) การประชาสัมพันธ์ 2542

 

 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ การศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 25,000 / 2559
ทุนส่งเสริมงานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4  สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 20,000 / 2560
ทุนสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 22,500 / 2561
โครงการส่งเสริมการวิจัย การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 25,000 / 2562
ทุนส่งเสริมงานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาสินค้าทางการกีฬาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 25,000 / 2563
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • ศรินญา นิยมวงศ์, อภิวัฒน์ ปัญญามี, ทักษ์สินันท์ แก้วทิพยเนตร, ณฐากัญ นารทวิชญ์กร, อเนชา เพียรทอง, พิสิษฐ์ ศรีหัตถกรรม. (2559). การศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ตีพิมพ์บทความลงวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 (Journal of Sports Science and Health, Volume 17 No.3, September-December,2016)
 • ศรินญา นิยมวงศ์, อภิวัฒน์ ปัญญามี, ทักษ์สินันท์ แก้วทิพยเนตร. (2559). ความพึงพอใจของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19. ประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 13 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ปะวันนา

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi