ข่าวล่าสุด

ดร.ณัฐวุฒิ ผ่องหนู

  1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  ดร.ณัฐวุฒิ  ผ่องหนู

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Mr.Nattawut   Pongnu

เพศ : ชาย

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  22  ธันวาคม พ.ศ.2529

สถานภาพการทำงาน :  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : 1.Numerical Computations 2. Mathematical Model of Groundwater Flow

รายวิชาที่สอน    :

  1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  2. สถิติและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  3. ฟิสิกส์ทั่วไป

ที่อยู่ปัจจุบัน      : 98/207  ถนนบางบัวทอง – ปทุม  ตำบลลำโพธิ์  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  11110

โทรศัพท์          : 098-2526012

E-mail            :  orange_np@hotmail.com

  1. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2561
  1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 
  1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
  1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
  1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi