ข่าวล่าสุด

อาจารย์ชาญวิทย์ อินทรักษ์

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  นายชาญวิทย์    อินทรักษ์

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Mr. CHANWIT   INTARAK

เพศ : ชาย

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  27 กันยายน 2531

สถานภาพการทำงาน :  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตวิทยาการกีฬา

รายวิชาที่สอน    :

 1. วิชาจิตวิทยาการกีฬา
 2. วิชาการฝึกโดยใช้แรงต้าน
 3. วิชาการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

ที่อยู่ปัจจุบัน      :  380 หมู่ 5 ถนนอุดรธานี – หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์          : 09-3059-4610

E-mail            :  chanwitf_05@hotmail.com

 1. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 2555
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2559
 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. โครงการสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ของฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผลของโปรมแกรมการฝึกโดยใช้แรงต้านที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายและมวลกล้ามเนื้อในนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี 30,000   1 ตุลาคม 2561-30กันยายน 2562
2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาวิจัยสาหรับอาจารย์ ผลของการฝึกโปรแกรมเซอร์กิตเทรนนิ่งที่มีผลต่อไขมันและมวลกล้ามเนื้อของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี 25,000   1 ตุลาคม 2562-30กันยายน 2563
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • Chanwit (2016). Effect of the relaxation imagery with classical music background on darts throwing performance of Thailand youth athletes. Poster presentation at the 3rd Seminar of Sport and Exercise Psychology in Taiwan between January, 17th -19th, 2016. in Taichung city, Taiwan.
 • Piangpen Bussamongkhon, Chanwit Intarak &  Suttirak Nasome (2018). The Stress and Stress Management of Supporting Staff Udon Thani Rajabhat University. Proceedings of The 8th Institute of Physical Education International conference 2018. pp. 194-200.
 • Chanwit Intarak, Suttirak Nasome & Wichit Chaiwes (2019). Examining Grip Strength in Volleyball Players. Proceedings of 9th INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2019, 19th-21st May, 2019,The Emerald Hotel at Bangkok, Thailand. pp.725-729.
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 • Distinguish Presentation: 3rd Seminar of Sport and Exercise Psychology NTUS, Taichung City, Taiwan, ROC, January, 17th -19th , 2016.
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi