ข่าวล่าสุด

อาจารย์สุธิดา เจริญผล

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  นางสาวสุธิดา   เจริญผล

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  MISS SUTIDA   CHAROENPHON

เพศ : หญิง

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  –

สถานภาพการทำงาน :  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : สรีรวิทยาการกีฬา

รายวิชาที่สอน    :

 1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. แอโรบิกดานซ์
 3. โภชนาการกีฬา
 4. สรีรวิทยาการกีฬาและออกกำลังกาย
 5. การจัดการโภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา

ที่อยู่ปัจจุบัน      : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์          : 088-581-8384

E-mail            :  alisma008@gmail.com

 1. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 2554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 2552
 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี (Physical Activity Behaviors of High School Students in Udon Thani Province) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 20,000 ü   2563
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi