ข่าวล่าสุด

อาจารย์ธนพร ศรีมะหิ

  1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  นางสาวธนพร  ศรีมะหิ

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  MISS Thaaporn  Srimahi

เพศ : หญิง

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  5 พ.ย. 2505

สถานภาพการทำงาน :  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : –

รายวิชาที่สอน    : 

  1. มนุษย์กับการเรียนรู้
  2. วิธีไทยกับการดำรงชีวิต

ที่อยู่ปัจจุบัน      : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์          : 087-226-9786

E-mail            :  dang-123451@outlook.com

  1. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
วิทยาลัยครูเลย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว  
วิทยาลัยครูเลย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 2551
  1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 
  1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
  1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
  1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi