ข่าวล่าสุด

ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Sakdarin Thammawong

เพศ : ชาย

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  12 กรกฎาคม 2523

สถานภาพการทำงาน :  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

สังกัดคณะ        :  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : 1. สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2.เวชศาสตร์การกีฬา

รายวิชาที่สอน    :

 1. สรีรวิทยาการออกำลังกายและกีฬา
 2. เวชศาสตร์การกีฬา
 3. หลักและการประเมินภาวะโภชนาการทางการกีฬา
 4. การให้คำปรึกษาทางโภชนาการการกีฬา
 5. สังคมวิทยาการกีฬา

ที่อยู่ปัจจุบัน    : 69 หมู่บ้านสิทธารมย์ ซอย 10 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์          : 084-6644791

E-mail            :  thsakdarin@gmail.com

 1. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 2546
 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน

ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานด้านวิจัย     งานสร้างสรรค์และ    สิ่งตีพิมพ์

 

การเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบ 30-Second Wingate Test กับ Running Based Anaerobic Sprint Test (RAST) ต่อสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิค, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับกรดแล็คติกในเลือด และอัตราการรับรู้ความเหนื่อย      ในนักกีฬาฟุตซอล สถาบัน          การพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 35,000   2561
ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานด้านวิจัย     งานสร้างสรรค์และ    สิ่งตีพิมพ์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายแบบแอนแอโรบิคในกลุ่มนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 25,000   2562
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • Chanwit Intarak, Supon Yapapha, Sakdarin Thammawong, Suttirak Nasome, Kittitsak Wongdontree and Watcharapon Boonkrob. (2017). Body Composition of Youth Football Players in Udonthani Municipality School. Proceedings of 7th Institute of Physical Education International Conference 2017, 28–30 June 2017, Bangkok, Institute of Physical Education. P.408-412.
 • Wiyada Wannakhan, Sakdarin Thammawong and Wassana Laosungnern. (2017). Promoting the Physical Fitness on Sports and Recreation in Kindergarten and Elementary Students Afterschool Program.  Proceeding of 7th Institute of Physical Education International Conference 2017, 28–30 June 2017, Bangkok, Institute of Physical Education. P.680-684.
 • Sakdarin Thammawong, Kittisak Wongdontree, Pawipasra Sethasirichot and Nareerat Butboonpan. (2018). Study in Sport Injuries in the 42th Thailand Institute of Physical Education Sport Games. Proceedings of 8th Institute of Physical Education International Conference 2018, 19–21 August 2018, Bangkok, Institute of Physical Education, P.775-781.
 • Sakdarin Thamjmawong and Suttirak Nasome. (2019), A Comparison between Wingate Test and Running Based Anaerobic Sprint Test on Anaerobic Performance in Young Futsal Players Games. Proceedings of 9th Institute of Physical Education International Conference 2019 “Creative innovations in sport for sustainable development”, 19-21 May 2019, The Emerald Hotel at Bangkok, Thailand. P.719-724.
 • พรพจน์ ไชยนอก, ฮัมดาน นาคคะนึง, รดมยศ มาตเจือ, ไอริณ ซอหะซัน, ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์ และยุทธนา เรียนสร้อย. (2562). การวิเคราะห์ความสามารถในการ          ว่ายน้ำ 10 กิโลเมตร จากองค์ประกอบและความสามารถทางกาย ความสามารถในการใช้แรงและชีวพลังงาน : การศึกษาภาคตัดขวาง.                          วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปี่ที่ 22 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หน้า 24-35.
 • พรพจน์ ไชยนอก, ฮัมดาน นาคคนึง, ไอริณ ซอหะซัน, รดมยศ มาตเจือ และศักดรินทร์ ธรรมวงศ์. (2563). การติดตามความสามารถจากองค์ประกอบทางกาย     ความสามารถในการใช้แรงระบบชีวพลังงาน และชีวกลศาสตร์ ของนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนในวงรอบของการฝึกซ้อม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬา     แห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2563. หน้า 23-33.
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

อาจารย์ธนพร ศรีมะหิ

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi