ข่าวล่าสุด
Home / ข้อมูลอาจารย์ผู้ทำวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพวัน เพลิดพราว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพวัน เพลิดพราว

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  นายไพวัน  เพลิดพราว

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Mr.Paiwan  Ploedprao

เพศ : ชาย

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  17  ส.ค  2514

สถานภาพการทำงาน :  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดคณะ        :  ศึกษาศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : พลศึกษา

รายวิชาที่สอน    :

 1. ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
 2. ค่ายพักแรม
 3. ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
 4. ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ

ที่อยู่ปัจจุบัน    : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี

380 ม.5  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

โทรศัพท์          : 087-9490277

E-mail            :  Paiwansing@gmail.com

 1. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) กศ.บ. พลศึกษา 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) กศ.ม. พลศึกษา 2540
 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
โครงการสนับสนุนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

ความพึงพอใจของโรงเรียนเครือข่ายที่มีต่อนักศึกษา

ปฏิบัติการสอน ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ปี 2559

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 20,000   2560

โครงการสนับสนุนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

อุดรธานี

ผลของการฝึกด้วยดัมเบลที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 36,000   2561

โครงการสนับสนุนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

อุดรธานี

ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี 30,000.-   2563
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • นายไพวัน  เพลิดพราว  2563 กรกฎาคม  “ผลของการฝึกด้วยดัมเบลที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 12 2563,773
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • นายไพวัน  เพลิดพราว 2559 ตำรา การเล่นเกมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ศรีอิสาณ

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi