ข่าวล่าสุด
Home / ข้อมูลอาจารย์ผู้ทำวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ศรีอิสาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ศรีอิสาณ

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  นายโสภณ ศรีอิสาณ

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  :  Mr.Sopon Sri-esan

เพศ : ชาย

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  31  มีนาคม 2503

สถานภาพการทำงาน :  ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดคณะ        :  ศึกษาศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ยิมนาสติก

รายวิชาที่สอน    :

 1. การสัมมนาทางพลศึกษา
 2. การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
 3. ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก

ที่อยู่ปัจจุบัน    : 349/9 ซอยรจนา 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์          : 08-2654-6515

E-mail            :  Sopon42@outlook.com

 1. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ. พลศึกษา 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.ม. พลศึกษา 2548
 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน

การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรสถาบัน

การพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สพล.อุดรธานี 20,000.- / ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน                      ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สพล.อุดรธานี 20,000.- /

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

(วิจัยร่วม)

 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • Sopon Sri-esan. (2019). Study the Motivation that Affect the Participation in Quality Educational Assurance of Personals at the North East Institute of Physical Education. In Proceedings 9th Institute of Physical Education International Conference “Innovations in Sports for Sustainable Development”  19th – 21st May, 2019. P. 1212 -1222.
 • Chana Ritthitham, Sophon Sri-i-sarn and Pathomporn Sri-i-san. (2019). The Comments on the Promotion Standard of Physical Activity and Sport of the People in the City of Udon Thani. In Proceedings 9th Institute of Physical Education International Conference “Innovations in Sports for Sustainable Development”  19th – 21st May, 2019. P.1223-1232.
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 • Sopon Sri-esan. (2019). Study the Motivation that Affect the Participation in Quality Educational Assurance of Personnels at the North East Institute of Physical Education. In Proceedings 9th Institute of Physical Education International Conference “Innovations in Sports for Sustainable Development”  19th – 21st May, 2019. P. 1212 -1222.
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพวัน เพลิดพราว

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi