ข่าวล่าสุด
Home / ข้อมูลอาจารย์ผู้ทำวิจัยคณะศิลปศาสตร์ / ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ปะวันนา

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ปะวันนา

 1. ประวัติทั่วไป

ชื่อ – นามสุกล ภาษาไทย      :  ประดิษฐ์ ปะวันนา

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ  : Pradit Pawanna

เพศ : ชาย

วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด :  3 มีนาคม 2517

สถานภาพการทำงาน :    ข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดคณะ        :  ศิลปศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : 1. สังคมวิทยา  2. ปรัชญาและศาสนา

รายวิชาที่สอน    :

 1. คุณธรรม จริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
 3. อาเซียนศึกษา
 4. มนุษย์กับความตาย

ที่อยู่ปัจจุบัน      :  188/2 หมู่ 8 ซอยประชาชุมพล 6 บ้านหนองใหญ่ ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000

โทรศัพท์          :  089-5024927, 082-4022438

E-mail            :  pradit44@hotmail.com, pradit.pawanna@gmail.com

 1. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา 2546
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2541

 

 1. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

 

ชื่อทุนวิจัย

 

หัวข้อวิจัย

 

หน่วยงานที่ให้ทุน

 

จำนวนเงินทุน

(บาท)

ประเภทเงินทุน

 

ช่วงเวลาที่ได้รับทุน

(ปีงบประมาณ)

เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ทุนส่งเสริมการวิจัย

การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 25,000 2562
ทุนส่งเสริมการวิจัย หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งกัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 22,000 2563
 1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • ประดิษฐ์ ปะวันนา.  (2563, มกราคม – มิถุนายน).  “การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา”.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1), 149 – 162.
 1. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ
 1. ผลงานวิชาการอื่น ๆ เช่น หนังสือ ตำรา สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
 • ประดิษฐ์ ปะวันนา.  (2562).  บัณฑิตอุดมคติไทย: ประมวลสาระจากศาสนาหลัก.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Check Also

อาจารย์ศรินญา นิยมวงศ์

ประวัติทั่วไป ช …

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi