ข่าวล่าสุด
Home / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม
นำการกีฬา พัฒนาสังคม 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิทยาเขตอุดรธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ  สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และระบบบริหารจัดการที่ดี ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3. พัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

4. ศึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบกพร่องทางร่างกาย

6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi