ข่าวล่าสุด
Home / ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีพันธกิจในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาการศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยมีจำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ฐานข้อมูลงานวิจัย

No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. การเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบ 30 – Second Wingate Test กับ Running Based Anaerobic Sprint Test (RAST) ต่อสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิค, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับกรดแล็คติกในเลือด และอัตราการรับรู้ความเหนื่อย  ในนักกีฬาฟุตซอล ดร.ศักดรินทร์  ธรรมวงศ์
2. ผลของการฝึกด้วยดัมเบลที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผศ.ไพวัน เพลิดพราว
3. ผลการสอนกรีฑา (ทักษะและการสอนกรีฑา) แบบแทคติคอล ตามการรับรู้ของผู้เรียน ผศ.ดร.รจนา  ป้องนู
4. การศึกษาสมรรถนะครูพลศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายกับ การก้าวเข้าสู่ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0 ผศ.ดร.ปทุมพร  ศรีอิสาณ
5. ผลของการฝึกอินเทอร์วาลร่วมกับหลักความก้าวหน้าต่อองค์ประกอบของร่างกายและความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักศึกษาหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กิตติศักดิ์  วงษ์ดนตรี
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิ่มนวล  แก้วพิลา
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟตุบอล  สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตอดุรธานี ผศ.พ.อ.ท.พิทยา  สันตะวงศ์
2. ทัศนคติของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่มีต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ดร.จิราวรรณ  พาชอบ
3. ความพึงพอใจของโรงเรียนเครือข่ายที่มีต่อนักศึกษา ปฏิบัติการสอน ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ปี 2559 ผศ.ไพวัน  เพลิดพราว
4. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ไพวัน  เพลิดพราว
5. รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานีตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2555 – 2559) ผศ.ดร.ปทุมพร  ศรีอิสาณ
6. คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  สพล.อุดรธานี ผศ.ธนวรรณ  ชุมแวงวาปี
7. ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ชนะ  ฤทธิธรรม
8. สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลโดยใช้กิจกรรมทักษะกลไกพื้นฐาน ธนิต  ลีเลิศ
9. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นิ่มนวล  แก้วพิลา
10. คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของครูพลศึกษาตามความคาดหวัง ของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สพล.อุดรธานี ภูษณิษา  สิริวรพริ
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Comparative Opinions of Instructors and Personnel toward the Administrative Behavior according to the Good Governanceof Administrators in the Institute of Physical Education Udonthani รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
2. Expectation of the Students’ Guardians toward Faculty of Education, Institute of Physical Education Udonthani รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
3. Problems and Development Roadmap for Sports Excellences in Institute of Physical Education Udonthani จิราวรรณ  พาชอบ
4. Problems, Needs and Guidelines on Academic Work Development in the Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
5. Reality and Expectation to the Asian Community in the Institute of Physical Education in the Northeast of Thailand รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
6. Study on Leadership of the Administrators in the Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
7. The Development of Curriculum in Health Self-Care for Senior Citizen :Health Care Training Module on Physical Activities, Health, Recreation and Sports Science รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
ผศ.ภรรควรรณ  อ่อนคำ
8. A Competency Development Model of the Health Education and Physical Education Teachers for Small Schools in the Northeast of Thailand รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Needs of Local Administrations Concerning Services Providedby Institute of Physical Education Udonthani, Ministry of Tourism and Sports รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
2. The Opinions of Instructors in Institute of Physical Education Udonthani on the Administration of the Facutlty เสาวภาค  คงวิลัย
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
3. Problems and Development Roadmap for Sports Excellences in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
สุบิน  เพียยุระ
4. Model of Competency Development for Exercise Leader in Local Administrationsunder Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
5. The Comparison of Athletes’ Motivation in Sports that have a Chanceto win in the 37th games's in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
6. Student Prostitute Problems: Case Study in Udonthani Municipality รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
ผศ.ภรรควรรณ  อ่อนคำ
7. Moral Behavior and Tendency in Natural Resource and Environment Conservationof Students in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
8. An Evaluation of Volleyball Learning Management in Prathomsuksa 6 in SchoolsUnder Udonthani Educational Service Area Office 1 รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
9. Staff Development on Budget Planning in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
วีระพันธ์  กาหาวงษ์
10. Effect of a training curriculum on Developing Students’ Reflective Writing Ability in Institute of Physical Education Udonthani Campus วิยะดา  วรรณขันธ์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Strategy to Promotion Round Table Ball to be Edu-K Sport : The Certificate Reward 2011 of the National Research Council of Thailand ธนา กิติศรีวรพันธุ์
2.  Model of fall training to prevent arm, hip fractures and death in the aging ธนา กิติศรีวรพันธุ์
3. Strategies and Models of Collaboration Between Educational Institute and Community :A Case Study of the Center of Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
4. A study of relationships between creative thinking and learning styles ofthe bachelor’s degree student at Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
5. Team Teaching English with Rotary Club of Magkhang District at Institute of  Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
ผศ.ภรรควรรณ  อ่อนคำ
6. Developing a Knowledge Management Model for Educational Quality Assurance inInstitute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
7. A Model of Effective Competency in Health and Physical Education Teacher Development in  Small Schools inEducational Service Area Office of Udonthani 1. รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
บุญชม  ศรีสะอาด
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Theory to Practice : Prospective Sport Science Curriculum of Intitute  of Physical Education รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
2. The Trend of Pre-Service Physical Education  Teacher in the Period of 15 Year (2008-2022) รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. "ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาหลักธรรมกับชีวิต" สุวลัยพร พันธ์โยธี
2. "การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี" ปทุมพร ศรีอิสาณ
3. "ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ:หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันการพลศึกษาที่มุ่งหวัง" รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
4. "ทิศทางในการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี (2550-2564)" รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. "ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต" สุวลัยพร พันธ์โยธี
2. งานสร้างสรรค์ บอลโต๊ะกลม  (Round Table Ball) ธนา กิติศรีวรพันธุ์
3. สื่อสร้างสรรค์ บทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต สุวลัยพร พันธ์โยธี
 

   ข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ข้อมูลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

   ข้อมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์